Thông tư 61/2017/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Tháng Sáu 5, 2020 8:13 sáng

Thông tư 61/2017/TT-BTC, ngày 15/6/2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Chi tiết Thông tư 61/2017  xen tại đây:  TT_61-2017_cong_khai_tai_chinh

Bieu mau TT_61-2017_cong_khai_tai_chinh